Next Page  1 / 33
Information
Show Menu
Next Page 1 / 33
Page Background

 דף

 נוסחאות

 ראשי

 מרוכז לווקטורים

 אתר מלומד

18  7  18

 חל

 א

 יסור חוקי להעתיק

 לשכפל

 לשדר

 ואו לקל

 וט קבצים אלו בכל אמצעי אלקטרוני

 ללא אישור בכתב מאתר

melumad.co.il

 דף נוסחאות

 ותזכורות

 מרוכז לווקטורים

 אתר מלומד

18  7  18 

 תוכן עניינים

 תזכורות

 מפרק וקטור אלגברי

פעולות

1 . 

 פעולות

 קוביה תיבה במערכת צירים

 סימטריות

 שוויון וקטורים

 אמצע קטע

 חלוקת קטע ועוד

..

 תזכורות מפרק וקטור אלגברי

הצגות

2 . 

הצגות

 תזכורות מפרק וקטור אל

 גברי

מצבים הדדים חיתוכים ואנכיות

3 . 

 מצבים הדדיים

4 . 

 חיתוכים

5 . 

 אנכיות

6 . 

 הימצאות נקודה על מישור

 ישר /

7 . 

 שאלות עם בניית משוואות

8 . 

 קובייה או תיבה

 נ מ )

 סרה ישרה כלשהי

(

 תזכורות מפרק

 וקטור אלגברי

מרחקים

9 . 

מרחקים

 תזכורות

 מפרק וקטור אלגברי

זוויות

10 . 

זוויות

 תזכורות

 מפרק וקטור אלגב

 : רי

שטחים

11 . 

שטחים

 תזכורות

 מפרק וקטור אלגברי

נפחים

12 . 

 נפחים

13 . 

 נ

ספח משפטים מהנדסת המרחב וצורות מהנדסת המרחב

תזכורות מפרק וקטור גיאומטרי

14 . 

 ו

קטור גיאומטרי